Informații de interes public

Informații de interes public

 PERSOANA RESPONSABILĂ PENTRU ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

 Eduard IVAȘCU – Serviciu Presă și Promovarea Sănătății

 E-mail:  birouldepresa@assmb.ro; Telefon: 021/310.10.59, int. 1005

 Program de lucru: Luni – Joi: 08.00 – 16.30; Vineri: 08.00 – 14.00

 

LEGISLAȚIE:

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată

 Forma actualizată a Legii nr. 544/2001 se regăseşte şi la adresa:

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

 

2. Norme metodologice de aplicare ale Legii nr. 544/2001-actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016

 Forma actualizată a Normelor Metodologice se regăseşte şi la adresa:

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996

 

 

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC EMISE DE CĂTRE A.S.S.M.B.

Lista cu documentele de interes public emise de către A.S.S.M.B.

 

DOCUMENTE UTILE:

 Solicitare de acces la informații în baza Legii nr. 544/2001 model cerere-tip

 Model cerere tip acces informatii interes public

 

Formular reclamație răspuns negativ

Model reclamație răspuns negativ

 

Formular reclamație lipsă răspuns

Model reclamație lipsă răspuns

 

MODALITĂȚI DE CONTESTARE ALE DECIZIILOR:

 În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

 De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice.

  

RAPOARTE PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII NR.544/2001

 Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2017
 Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2019
 Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2020 
 Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2021

 Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2022

 

BULETIN INFORMATIV 2021 (în baza prevederilor art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001)

 În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001,

 (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

 a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

 b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

 c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

 d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

 e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

 f) programele și strategiile proprii;

 g) lista cuprinzând documentele de interes public;.

 h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

 i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.