Anunț concurs medici medicină generală februarie 2014 [13.01.2014]

ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, cu sediul temporar în Bucureşti, Str.Sf Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate la concurs următoarele posturi temporar vacante şi vacante pentru rețeaua cabinetelor medicale şcolare de medicină generală: - 1 post vacant de medic de medicină generală: - Grădiniţa nr.42; Grădiniţa nr.222; Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"; Şcoala Gimnazială "Geo Bogza" – Sector 1 (1 normă) Condiţii generale de participare la concurs: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Conditii specifice de participare la concurs: a) Absolvent de facultate de medicină generală Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs; b) copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copie documente care să ateste nivelul studiilor (diplomă de liceu, diplomă de licenţă, diploma de specialitate/de medic primar în specialitatea medicină generală/medicină de familie) ; d) copie carnet de muncă,conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, e) cazier judiciar; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate tip A5, eliberata cu cel mult 2 luni anterior derularii concursului; g) certificat de membru CMR in termen de valabilitate; h) asigurare de malpraxis in termen de valabilitate; i) curriculum vitae. Concursul se va desfăşura în data de 17.02.2014, ora 10:00. Locul de desfasurare al concursului va fi anuntat pe site-ul www.assmb.ro in data de 10.02.2014 Termenul limită de înscriere va fi data de 17.01.2014, ora 14:00, dosarul de concurs urmând să fie depus la sediul ASSMB, Serviciul Resurse Umane şi Securitatea Muncii. Înscrierea candidatilor se va face pe post. Rezultatul procedurii de selectie a dosarelor se va afişa in data de 22.01.2014, ora 10:00. Concursul pentru ocuparea posturilor de medic medicină generală se va desfăsura în 3 (trei) etape, şi anume: 1. selecţia dosarelor de concurs (22.01.2014); 2. proba scrisă (17.02.2014); 3. interviu (24.02.2014). Tematica si bibliografia sunt disponibile pe site-ul www.assmb.ro. Informaţii suplimentare privind înscrierea şi participarea candidaţilor la concurs se pot obţine de la sediul ASSMB, Serviciul Resurse Umane şi Securitatea Muncii.   DIRECTOR GENERAL EC.BOGDAN GANGURA Click aici pentru a descărca tematicaClick aici pentru a descărca bibliografia