Anunț concurs asistenți medicali februarie 2014 [06.01.2014]

  • ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, cu sediul temporar în Bucureşti, Str.Sf Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate la concurs următoarele posturi vacante pentru rețeaua cabinetelor medicale şcolare de medicină generală:- 4 posturi de asistenţi medicali: - Grădiniţa nr.255 – Sectorul 3; - Şcoala Gimnazială „Mexic”; Şcoala Gimnazială nr.116– Sectorul 3; - Grădiniţa nr.55 “Floarea Soarelui”– Sectorul 5; - Grădiniţa nr. 274– Sectorul 6 Condiţii generale de participare la concurs: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiții specifice de participare la concurs: a) Absolvent de liceu sanitar sau echivalent sau absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalent sau absolvent de studii superioare în specialitate b) Să aibă specialitatea de asistent medical generalist sau asistent medical pediatrie Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs; b) copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copie documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care să ateste efectuarea unor specializări, obținerea unor grade profesionale; d) copie carnet de muncă,conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, e) cazier judiciar; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate tip A5, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului; g) certificat de membru OAMMR în termen de valabilitate; h) asigurare de malpraxis în termen de valabilitate; i) curriculum vitae. Concursul se va desfăşura în data de 17.02.2014, ora 10:00. Locul de desfășurare al concursului va fi anunțat pe site-ul www.assmb.ro în data de 10.02.2014. Termenul limită de înscriere va fi data de 17.01.2014, ora 14:00, dosarul de concurs urmând să fie depus la sediul ASSMB, Serviciul Resurse Umane şi Securitatea Muncii. Înscrierea candidaților se va face pe post. Rezultatul procedurii de selecție a dosarelor se va afişa în data de 22.01.2014, ora 10:00. Concursul pentru ocuparea posturilor de asistent medical se va desfășura în 3 (trei) etape, şi anume: 1. selecţia dosarelor de concurs (22.01.2014); 2. proba scrisă (17.02.2014); 3. interviu (24.02.2014). Tematica și bibliografia sunt disponibile pe site-ul www.assmb.ro. Informaţii suplimentare privind înscrierea şi participarea candidaţilor la concurs se pot obţine de la sediul ASSMB, Serviciul Resurse Umane şi Securitatea Muncii.   DIRECTOR GENERAL EC.BOGDAN GANGURA   Tematica pentru concursul de ocupare a posturilor de asistenți medicali în rețeaua cabinetelor medicale școlare de medicină generală: 1. Îngrijirea copilului sănătos în diferite perioade ale creșterii și dezvoltării (1, pg.11-20) 2. Comunicarea cu copilul (1, pg.47-50) 3. Îngrijirea copilului în colectivitate (1, pg.63-69) 4. Riscurile și prevenirea accidentelor în copilărie (1, pg.81-92) 5. Alimentația copilului mic, a preșcolarului, școlarului și a adolescentului (1, pg.145-150) 6. Îngrijirea copiilor cu boli ale aparatului respirator (1, pg.224-250) 7. Îngrijirea copiilor cu boli digestive (1, pg.275-301) 8. Îngrijirea copilului cu diabet zaharat (1, pg.407-415) 9. Îngrijirea copilului cu boli de piele (1, pg. 428-439) 10. Îngrijirea copiilor în diferite cazuri de accidente (1, pg.497-514) 11. Intoxicații acute exogene (2, pg.137-146) 12. Urgențe otorinolaringologice (2, pg.234-252) 13. Urgențe în oftalmologie (2, pg.253-256) 14. Diagnosticul bolilor infecțioase (3, pg.32-40) 15. Igiena copiilor și tinerilor (4, pg.169-221) 16. Condițiile igienico-sanitare din instituțiile de învățământ și influența lor asupra stării de sănătate a elevilor și a randamentului școlar (4, pg.222-230) 17. Oboseala școlară (4, pg. 237-240) 18. Prevenirea bolilor infecțioase în școli (4, pg.253-258) 19. Aprecierea stării de sănătate la copil. Date de semiologie (1, pg.151-173) 20. Legislație specifică activității de medicină școlară   Bibliografia:  1. Marcean C, Mihailescu V. “Puericultura si pediatrie”, RCR Print, Bucuresti 2004; 2. Titirca L. “Urgentele medico-chirurgicale – sinteze”, Editura Medicala, 2001; 3. Bocarnea C “Boli infectioase si epidemiologie – manual pentru medici, studenti si elevi ai Colegiului National de Nursing”, Editura Info-Team 1999; 4. Mincu M., Cocora D “Igiena”, Editura Universul, Bucuresti 2000; 5. ORDONANTĂ DE URGENTĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistentilor Medicali din România; 6. HOTĂRÂRE Nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România; 7. STATUTUL din 10 februarie 2009 Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; 8. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi; 9. Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, publicat în M.O.nr.25/2012 cu modificarile si completarile ulterioare; 10. Legea drepturilor pacientului 46/2003; 11. Ordin nr. 261 din 06/02/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.   Informaţii suplimentare privind înscrierea şi participarea candidaţilor la concurs se pot obţine de la sediul ASSMB, Serviciul Resurse Umane şi Securitatea Muncii.