• 4 posturi de asistenți medicali vacante, scoase la concurs

  Click aici pentru a descărca documentul oficial al anunțului 

  ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI, cu sediul temporar în Bucureşti, Str.Sf Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate la concurs următoarele posturi vacante pentru reteaua cabinetelor medicale şcolare de medicină generală:

  – 4 posturi de asistenţi medicali:
  – Şcoala Gimnazială nr.145 (preşcolari) – Sectorul 2;
  – Şcoala Gimnazială nr.40 (şcolari şi preşcolari) – Sectorul 2;
  – Grădiniţa nr.276 – Sectorul 2;
  – Grădiniţa nr.38 – Sectorul 3

  Condiţii generale de participare la concurs:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  Conditii specifice de participare la concurs:
  a) Absolvent de liceu sanitar sau echivalent sau absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalent sau absolvent de studii superioare în specialitate
  b) Să aibă specialitatea de asistent medical generalist sau asistent medical pediatrie
  Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
  a) cerere de înscriere la concurs;
  b) copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copie documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care să ateste efectuarea unor specializări, obtinerea unor grade profesionale;
  d) copie carnet de muncă,conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,
  e) cazier judiciar;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate tip A5, eliberata cu cel mult 2 luni anterior derularii concursului;
  g) certificat de membru OAMMR in termen de valabilitate;
  h) asigurare de malpraxis in termen de valabilitate;
  i) curriculum vitae.

  Concursul se va desfăşura în data de 12.11.2013, ora 10:00. Locul de desfasurare al concursului va fi anuntat pe site-ul www.assmb.ro in data de 1.11.2013

  Termenul limită de înscriere va fi data de 14.10.2013, ora 14:00, dosarul de concurs urmând să fie depus la sediul ASSMB, Serviciul Resurse Umane şi Securitatea Muncii.

  Înscrierea candidatilor se va face pe post.

  Rezultatul procedurii de selectie a dosarelor se va afişa in data de 17.10.2013, ora 10:00.

  Concursul pentru ocuparea posturilor de asistent medical se va desfăsura în 3 (trei) etape, şi anume:
  1. selecţia dosarelor de înscriere (17.10.2013);
  2. proba scrisă (12.11.2013);
  3. interviu (14.11.2013).

  Tematica pentru concursul de ocupare a posturilor de asistenti medicali in reteaua cabinetelor medicale scolare de medicina generala:

  1. Ingrijirea copilului sanatos in diferite perioade ale cresterii si dezvoltarii (1, pg.11-20)
  2. Comunicarea cu copilul (1, pg.47-50)
  3. Ingrijirea copilului in colectivitate (1, pg.63-69)
  4. Riscurile si prevenirea accidentelor in copilarie (1, pg.81-92)
  5. Alimentatia copilului mic, a prescolarului, scolarului si a adolescentului (1, pg.145-150)
  6. Ingrijirea copiilor cu boli ale aparatului respirator (1, pg.224-250)
  7. Ingrijirea copiilor cu boli digestive (1, pg.275-301)
  8. Ingrijirea copilului cu diabet zaharat (1, pg.407-415)
  9. Ingrijirea copilului cu boli de piele (1, pg. 428-439)
  10. Ingrijirea copiilor in diferite cazuri de accidente (1, pg.497-514)
  11. Intoxicatii acute exogene (2, pg.137-146)
  12. Urgente otorinolaringologice (2, pg.234-252)
  13. Urgente in oftalmologie (2, pg.253-256)
  14. Diagnosticul bolilor infectioase (3, pg.32-40)
  15. Igiena copiilor si tinerilor (4, pg.169-221)
  16. Conditiile igienico-sanitare din institutiile de invatamant si influenta lor asupra starii de sanatate a elevilor si a randamentului scolar (4, pg.222-230)
  17. Oboseala scolara (4, pg. 237-240)
  18. Prevenirea bolilor infectioase in scoli (4, pg.253-258)
  19. Aprecierea starii de sanatate la copil. Date de semiologie (1, pg.151-173)
  20. Legislatie specifica activitatii de medicina scolara

   

  Bibliografia: 

  1. Marcean C, Mihailescu V. “Puericultura si pediatrie”, RCR Print, Bucuresti 2004;
  2. Titirca L. “Urgentele medico-chirurgicale – sinteze”, Editura Medicala, 2001;
  3. Bocarnea C “Boli infectioase si epidemiologie – manual pentru medici, studenti si elevi ai Colegiului National de Nursing”, Editura Info-Team 1999;
  4. Mincu M., Cocora D “Igiena”, Editura Universul, Bucuresti 2000;
  5. ORDONANTĂ DE URGENTĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistentilor Medicali din România;
  6. HOTĂRÂRE Nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
  7. STATUTUL din 10 februarie 2009 Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
  8. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
  9. Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, publicat în M.O.nr.25/2012 cu modificarile si completarile ulterioare;
  10. Legea drepturilor pacientului 46/2003;
  11. Ordin nr. 261 din 06/02/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.

   

  Informaţii suplimentare privind înscrierea şi participarea candidaţilor la concurs se pot obţine de la sediul ASSMB, Serviciul Resurse Umane şi Securitatea Muncii.

  Leave a reply →

Photostream